top of page
Logo-til-Web-liggende.png

Trenger du tannlege i Fredrikstad

Om Tann og Helse

Trygderegler

I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad/dekning av utgifter til tannbehandling.

Det er viktig å pusse tennene 2 ganger daglig. Ved bruk av fluortannkrem, samt bruke tanntråd for å fjerne bakteriebelegg.

Slik ungår du hull i tennene

Logo-til-Web-liggende.png

Trygderegler

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).

Andre har rett til stønad fra folketrygden dersom behandlingen er medisinsk nødvendig og dette er i stort 15 tilstander/tilfeller(kort omtale) som har krav på dette. 

>

Klikk på kanppen for å lese mer.

1: SJELDEN MEDISINSK TILSTAND (SMT)

 

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge. Hvis en pasient har en diagnose som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

 

Diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander/SMT-listen er delt i to:

 

* A - listen - gir rett til stønad til nødvendig behandling

* B - listen - gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen.

 

På diagnoser vedr. B-listen er det en forutsetning i de enkelte tilfeller hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.

2: LEPPE-KJEVE-GANESPALTE

 

Helfo utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

Pasienten må være henvist fra sentraliserte LKG-team.

3: SVULSTER I MUNHULEN, TILGRENSENDE VEV ELLER I HODEREGIONEN FOR ØVRIG

 

Ved krefttilstander og lokal aggressive tilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene, kan pasienten ha rett til stønad til tannbehandling. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

4: INFEKSJONSFOREBYGGENDE TANNBEHANDLING VED SÆRLIGE MEDISINSKE TILSTANDER

 

Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

 

Personens tilstand og risikovurdering av infeksjons-spredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.

5: SYKDOMMER OG ANOMALIER I MUNN OG KJEVE(TANN- OG KJEVEKIRURGISK BEHANDLING)

 

Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon.

I tillegg kan pasienten få stønad til hard, heldekkende bivtskinne ved behandling av eller symptomer på kjeveleddslidelsen temporomandibulær dysfunksjon(TMD) dersom diagnosen foreligger.

 

 

 

6: PERIODONTITT (TANNKJØTTSYKDOM) 

 

Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt hvor man får støtte til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Dette skal være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget.

Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt(normal tannsten/tannrens) får pasienten ikke stønad til.

 

Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt.

Pasient kan kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen.

Det gis stønad til permanent erstatning kun en gang per tann.

 

Det ytes stønad til kun en rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt.

 

 

 

7: TANNUTVIKLINGSFORSTYRRELSER

 

Det ytes stønad til behandling av følgende tannutviklingsforstyrrelser:

 

+)  Amelogenesis imperfekta  (ufullstendig emaljedannelse)

+)  Dentinogenesis imperfekta  (ufullstendig tannbensdannelse)

+)  Tannagenesi  (medfødt manglende tannanlegg)

+)  Alvorlig dentindysplasi  (meget korte tannrøtter)

+)  Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser

+)  Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

 

Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.

Til pkt.c): Det ytes ikke støtte til dekning av utgifter til behandling av agenes av 1. og/eller 2. premolar. Unntatt er ved agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person.

 

 

 

8: BITTANOMALIER(TANNREGULERING/KJEVEORTOPEDI)

 

Stønadens størrelse beregnes ut fra takster avhenger av bittavvikets alvorlighetsgrad:

 

Gruppe a «svært stort behov» får 100 % dekning etter honorartakstene

Gruppe b «stort behov» får 75% dekning etter honorartakstene

Gruppe c «klart behov» får 40% dekning etter honorartakstene

 

Dette er svært viktig; ett spesielt skjema er godkjent til dette formålet og skal benyttes.

 

 

 

9: PATOLOGISK TAP AV TANNSUBSTANS VED ATTRISJON/EROSJON

 

Pasienter kan få stønad til gjenoppbygging av tennene i tilfeller der tennene er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskade (erosjon).

Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. 

Før stønadsberettiget behandling påbegynnes, skal tilstandens alvorlighetsgrad og medførte skader dokumenteres. Dette kan for eksempel dokumenteres ved kliniske foto eller gipsmodeller.

 

Behandlingen Behandlingen skal planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg.

 

 

 

10: HYPOSALIVASJON (MUNNTØRRHET)

 

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skader på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen

 

Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år.

 

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Bruk av legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen.

 

 

 

11:  ALLERGISKE REAKSJONER MOT TANNRESTAURERINGSMATERIALER (I MUNHULE ELLER PÅ HUD)

Det ytes ikke stønad til generell utskiftning av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen.

 

Det ytes stønad til:

 

a) Utskiftning av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen

(Helfo yter ikke ikke stønad til generell utskiftning av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskiftning av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon.)

 

b) Utskiftning av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergiske betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner).

(Helfo yter ikke ikke stønad til generell utskiftning av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskiftning av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon.)

Pasienten kan også få delvis støtte til å skifte fyllinger eller avtagbare proteser når skaden oppstår utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner), dersom det foreligger erklæring om allergi fra spesialist i hudsykdommer.

 

 

 

12: TANNSKADE VED GODKJENT YRKESSKADE

 

Med yrkesskade menes personskade eller sykdom som følge av arbeidsulykke.

For å ha rett til stønad til tannbehandling, må pasienten dokumentere overfor deg som er tannlege at NAV har godkjent skaden som yrkesskade. Det må fremgå hvilke tenner yrkesskadevedtaket omfatter slik at det kan dokumenteres at behandlingen er innenfor det NAV har godkjent som yrkesskade. Det skal foreligge et godkjent vedtak fra NAV.

 

 

 

13: TANNSKADE VED ULYKKE, SOM IKKE ER YRKESSKADE (FRITIDSULYKKER)

 

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får pasienten ikke stønad til etter denne bestemmelsen.

 

a) Omfattende tannskade ved ulykke

Eventuelt senere behandlingsbehov av samme tenner dekkes ikke under punktet om ulykke. Behandlingen må være påbegynt innen ett år etter ulykken fant sted. Unntak fra ettårsrengelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt innen utløpet av det året du fyller 20 år.

 

b) Traumatiske tannskader hos pasienter som lider av sykdommer som kan gi fallskader

Helfo yter også stønad til behandling av traumatiske tannskader dersom pasienten lider av en sykdom som kan gi fallskader (f.eks. epilepsi). Sykdom som kan gi fallskader må oppgis. Dokumentasjon må foreligge.

Kun skader påført under traume/fall dekkes.

 

 

 

14: STERKT NEDSATT EVNE TIL EGENOMSORG VED VARIG SYKDOM ELLER VED VARIG NEDSATT FUNKSJONSEVNE

 

Vedr. dette foreligger det stilles det krav i erklæring fra relevant lege eller psykolog.

 

 

 

15: HELT ELLER DELVIS TANNTAP, UTEN EGNE TENNER I UNDERKJEVEN

 

Helfo kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.

 

Helfo yter stønad til to - 2 - implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene.

stønaden ytes til personer som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for trygdens stønad til tannbehandling.

Les mer om trygderegler på helfotjenester 

Anker 1
Logo-til-Web-liggende.png

Ungå hull i tennene

Pusse tennene 2 ganger daglig.

Bruk fluortannkrem.

Bruk tanntråd for å fjerne bakteriebelegg mellom tennene.

teeth-hygiene tannlege fredrikstad

Spis faste måltider

Bakteriene i munnen produserer syre når de får tilført sukker i mat og drikke. Hvis du småspiser ofte i løpet av dagen, holdes syreproduksjonen i gang lengre.

Spyttet har evne til å nøytralisere syren som bakteriene danner, og er med på å beskytte mot nedbrytning av tannvev.

Ved faste måltider får spyttet tid til å nøytralisere syren bakteriene danner, og rekker å beskytte mot nedbrytning av tannen.  

Innhold levert av: Helsedirektoratet

Ekstra fluorbeskyttelse

 

Småbarn kan ha behov for å benytte fluortabletter, mens voksne og større barn kan ha behov for fluorskyllevæske i tillegg til fluortannkrem.

Spør tannlege eller tannpleier om du har behov for dette. Fluor styrker tannemaljen og gjør tennene mer motstandsdyktig mot bakteriebelegg i løpet av dagen.

Fluorskyll bør ha en konsentrasjon på 0,2 prosent.

Anker 2
bottom of page